SOCIÁLNÍ UČENÍ, ČTENÍ S VYUŽITÍM GLOBÁLNÍ METODY, PSANÍ HŮLKOVÝM PÍSMEM, SOCIÁLNÍ POČTY I. (ÚVODNÍ SEMINÁŘ)

1. 9. 2013

Seminář je určen zájemcům z řad speciálních pedagogů, učitelů, vychovatelů a všech dalších pedagogických pracovníků, kteří pracují s dětmi s postižením

lektorky: PhDr. Jana Pešková, Ph.D., Krista Hemzáčková

počet hodin: 9

termín: 7. – 8. 10. 2013

uzávěrka přihlášek: 16. 9. 2013

kód programu: 2204/2013

místo konání: NÚV, Novoborská 372, Praha 9 – Prosek 14

poplatek: 1 000,- Kč

odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová

obsah semináře: Stručný přehled nejčastěji používaných metod ve výuce čtení s důrazem na globální a analyticko-syntetickou metodu. Výuka čtení s využitím globální metody, seznámení s metodou a učební pomůckou První čtení, metodika výuky. Diagnostika (stanovení vývojové úrovně) dovedností a schopností k rozlišování zobrazených pojmů, slovní zásoba a úroveň porozumění řeči a následné stanovení vzdělávací strategie. Sociální čtení (definice, kategorie uživatelů). Sluchová syntéza slabiková a hlásková Tvarová představivost (hmatové vnímání). Psaní hůlkovým písmem, seznámení s metodou a učební pomůckou Hůlková písanka, metodika výuky, ukázky pracovních listů, grafomotorika (úchopy, napodobení grafických tvarů). Sociální počty – definice, sociální dovednosti v této oblasti, vývojová hlediska rozvoje matematických schopností v předškolním věku, diagnostika – orientační vyhodnocení vývojové úrovně matematických schopností a dovedností, metodická doporučení. Prezentace případových studií, vyhodnocení úspěšnosti výuky čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem (shrnutí z výzkumu) a ukázka sociálních počtů. Prezentace videozáznamů, ukázky pomůcek. Absolventi semináře by měli být schopni vytvářet čtecí listy a čítanky, které respektují individuální zvláštnosti, schopnosti a dovednosti jedince s mentálním postižením.

Více informací a přihlášky najdete na stránce Národního ústavu pro vzdělávání