Vaše dotazy

V této části chceme uvádět nejčastější dotazy a odpovědi na tyto dotazy

-----

Pokročilá metodika

Dobrý den, mám ve třídě žákyni, která pracuje globální metodou. Jde jí to pěkně, zvládá řadit naučená slova k obrázkům i do vět, umí je opsat a některá píše i sama. Ráda bych se dozvěděla, jak s ní můžu pracovat dál. Jak se z žáka, který čte slova nejprve globálně, stane čtenář, který dokáže přečíst i nové slovo? A jak si poradit s tvaroslovím (lavička - na lavičce)?

Základní otázka, kterou je třeba si položit je, zda vaše žákyně zvládá sluchové rozlišování jednotlivých hlásek ve slovech, protože to je předpoklad úplného zvládnutí čtecí dovednosti. Lze to s úspěchem trénovat i během práce s obrázky a slovy. Já sama ve své práci s dětmi, když vidím u dítěte potenciál pro rozvoj sluchového vnímání a to, že si začíná všímat jednotlivých písmen, zařazuji tato cvičení do běžné výuky čtení s využitím globální metody (práce s obrázky a slovy). Například když přikládáme slova k obrázkům v rámci tématu, hláskuji jednotlivá slova a dítě mi podá správný obrázek, je-li slovo delší a dítě toto zatím nezvládá, mohu slovo slabikovat, případně kombinuji hlásky a slabiky, např. k -y -ta -ra. Zároveň vedu dítě k tomu, aby si všímalo jednotlivých písmen, nejčastěji si jako první zapamatuje A,I, které používáme jako spojky, dále pak M a ostatní samohlásky. Upozorňuji i na to, že písmena se ve slovech opakuji, např. najdi kde je A v těchto slovech atd. Cvičení k rozvoji sluchového vnímání, která popisuji máme na našich webových stránkách viz Sluchová syntéza slabiková. Pod názvem sluchová syntéza slabiková a hlásková. Cvičení lze různě modifikovat podle schopností dítěte, velmi důležitá je vizuální podpora pomocí obrázků z Prvního čtení.

Pokud má vaše žákyně potenciál pro rozvoj sluchového vnímání, může se samozřejmě časem naučit úplně číst v souladu s postupem výuky u globální metody čtení a číst tedy i úplně nová slova, bez podpory obrázků (popis též na našem webu). Pak samozřejmě zvládne i slova v jiném tvaru, protože při jejich čtení už využije sluchové vnímání hlásek. My obvykle ve výuce využíváme z globální metody pouze její část - tedy tzv. období paměti, kdy jsou dítěti předkládána slova (v našem případě doplněna obrázky) a ono si je má zapamatovat - to probíhá na základě zrakového vnímání. To právě umožňuje "číst" dětem, které mají obtíže ve sluchovém vnímání. Některé děti jsou schopny toto období překonat a sluchové vnímání dozraje, ty se naučí číst, řada dětí však své problémy ve sluchovém vnímání není schopna v důsledku svého handicapu překonat vůbec. Slovo číst dávám do uvozovek, protože oni vlastně technicky nečtou, ale zapamatovali si zrakem určitý počet slov. Výhodou je, že výběr slov můžeme ovlivnit v souladu s potřebami a zájmy dítěte, na rozdíl od klasických čítanek, kde si sice děti také mohou zapamatovat (zrakem) množství slov a často se to děje, ale tato slova nemohou příliš využít.

Za svou praxi se mi již povedlo několik dětí (např. děti s Downovým syndromem) úplně naučit číst globální metodou. Vždycky jsem důsledně do výuky zařazovala cvičení sluchového vnímání - slabikovou a hláskovou syntézu. Tyto děti nastupovaly do školy, obvykle po odkladu ŠD a četly, tedy jakékoliv slovo bez doprovodu obrázků. Naopak jsem zase pracovala s dětmi, které i přes to, že si byly schopny zapamatovat velké množství slov, třeba i více než 100, stále nebyly schopny sluchového rozlišování hlásek a tak nebyly schopny číst nová slova. Těm pak dělalo problém i tvarosloví - jiný tvar slova si musely zase "zapamatovat", příp. jsme takový tvar nahradili obrázkem.

-----

Učím děvčátko s PAS čtení globální metodou. Je integrované v klasické základce. Zvládly jsme spolu jednoduché věty (Eliška jí jablko a chleba a pije čaj. Marek má kolo a klíč.) atd., čte s porozuměním, máme celkem slušnou slovní zásobu, dokonce i písmenkujeme. Ale problém je, když se slovo ve 4.pádě čte jinak než v prvním. Např. je napsáno: Lucka jí polévku s nudlemi. Tuto větu moje žákyně přečte: Lucka jí polévka s nudlemi. Podle obrázku naučeno má "polévka s nudlemi" a nechce to číst jinak.Učila se nejvíc slova, která jsou stejná ve 4. i v 1.pádě. Jak postupovat dál? Ze sloves používáme je, jí, pije, má, má rád.

Na seriózní odpověď máme k dispozici velmi málo informací, před zahájením výuky čtení jakoukoliv metodou se snažíme získat co nejvíce informací o dítěti, právě proto, abychom správně vybrali vhodný způsob výuky a případně pracovali na odstranění zjištěných potíží v oblastech sluchového (fonematická diferenciace) a zrakového vnímání, podrobně také stanovujeme (popisujeme) způsob komunikace atd. Vše je popsáno na našich stránkách v záložce Předpoklady pro čtení. Je důležité vědět zda holčička "písmenkuje", protože si zapamatovala tvar písmen (rozlišuje je zrakově) nebo zda zvládá sluchové rozlišování hlásek (předpokládám, že ne vzhledem k tomu, že jí dělá problém přečíst slovo v jiném tvaru). Mohlo by pomoci cvičení slabikové a hlááskové syntézy, popsané na našich stránkách viz  http://www.globalni-cteni.cz/clanek/predpoklady-pro-cteni/. Kromě toho předkládáme další návrhy:

  • Jednoduché pohádky, zpracované jako komiksy: příslušné pohádkové obrázky doplnit jednoduchými větami, které si zapamatuje jako celky. Jednotlivá slova hláskovat (využítschopnosti sluchové hláskové syntézy). Části rozstříhat a skládat podle daného děje, nejprve s dopomocí: učitelka hláskuje jednotlivá slůvka, dítě pak vyhledává obrázek a k němu slova na kartičkách. Pak hláskuje dítě a pomocí hláskové syntézy je přečte.Tento proces několikrát opakovat. Cílem je sestavit děj z obrázků a krátkých vět samostatně (pod dohledem).
  • Podobným způsobem lze zpracovat procesní schémata, viz publikace Čteme obrázky http://www.globalni-cteni.cz/clanek/doporucujeme/
  • Slovo, které má být v jiném gramatickém tvaru, nahradíme obrázkem - např. čtete-li větu Lucka jí polévku s nudlemi, tak slovo polévku s nudlemi nahraďte obrázkem a důsledně pojmenovávejte obrázek ve správném tvaru. Lze využít i textů kombinující obrázky a slova psaná hůlkovým písmem (např. v dětských časopisech – Sluníčko..., kniha Malované čtení atd.)
  • Můžete pokračovat v osvojování dalsích obrázků a slov z dalších témat, která máme na našich stránkách, skládat další věty, tvořit krátké texty s osvojenými obrázky a slovy, nejlépe vycházejí-li ze situací dívce známých - tzn. využijeme jména členů rodiny pro věty o jídle nebo nákupech, spolužáci v textu o škole atd. Inspirací mohou být naše situační obrázky s krátkými texty, které si můžete upravit podle svého.
  • Můžete ale vycházet i z oblastí, které dívku zajímají - televizní programy, herci, zpěváci, recepty...cokoliv vás napadne, je možné sestavit tematickou čítanku (příklady máme také na našich stránkách).

Přejeme vám ať se vám práce s holčičkou daří, tak aby to bavilo ji i Vás a věříme, že vám naše rady budou užitečné.

-----

Je možné vytvořit čtecí listy s obrázky se slovy v němčině?

Čtecí listy v němčiněČtecí listy s německými popisky lze vytvořit. Pozorně si pročtěte, jak doplňovat obrázky do různých formulářů. Např.: Přiřazování slov výběrem ze dvou - tří možností (formulář 4A nebo B). Z databáze si vyberte obrázky bez popisků.

 

 

 

 

 

 

Dobrý den, se svojí dcerou s Downovým syndromem (4 roky) se už přes rok učíme číst globální metodou. Slova ale máme napsané v malých písmenech a když jsem teď objevila Vaše stránky (moc chválim, nemají chybu), zvažuji, zda nepřejít na velká písmena. Přečteme už asi 20 slov, současně přečte písmena izolovaně a to většinou ve velkém tvaru. Mohla bych Vás požádat o radu a Váš názor.

Velké hůlkové písmo je pro zrakové vnímání jednodušší (nemá tolik drobných
detailů). Z Vašeho dotazu není zřetelné, jaký cíl u své dcerky, výukou globální
metody
čtení, sledujete:

  • rozvoj slovní zásoby?
  • komunikace?
  • technické čtení?

Domníváme se, že dotaz by zasloužil širší diskuzi.

-----

Dobrý den, chci se informovat, zda metoda globálného čtení je vhodná pro děti z MŠ, např. jako forma předčtenářské gramotnosti?

Ano, za předpokladu, že je využívána k procvičování zrakového vnímání a diferenciace tvarů na principu porovnávání "stejné x jiné". V ukázce práce s formuláři "Johanka čte potraviny" a "Johanka čte oblečení" pracovní listy doplňovala 5ti letá dívenka (s dopomocí, slovním vedením, potvrzováním správného postupu).

-----

Dobrý den, je možné vytvořit čtecí listy s německými popisky?

Dobrý den, čtecí listy s německými popisky lze vytvořit. Pozorně si pročtěte, jak doplňovat obrázky do různých formulářů. Např.: Přiřazování slov výběrem ze dvou - tří možností (formulář 4A nebo B). Z databáze si vyberte obrázky bez popisků. Děkujeme za velmi podnětný a zajímavý dotaz.

-----