Základní informace

Materiál určený pro potřeby odborných pracovníků speciálně pedagogických center, pedagogicko-psychologických poraden, speciálních škol a zařízení.

Speciálně pedagogické vyšetření pro zhodnocení impresivní řeči a impresivních jazykových schopností.

Komunikace s ostatními lidmi je pro člověka jednou z nejdůležitějších potřeb. Za normálních okolností se dítě učí vnímat, zpracovávat, zapamatovat si a vybavovat informace, které mu dává okolí a vydávat signály, kterými okolí dále ovlivňuje.

U dítěte s narušenou komunikační schopností je tento proces sociální interakce porušen nebo omezen a negativně pak působí na celý jeho vývoj.

Pro stanovení závěrů a cílenou intervenci, výběr adekvátních metod, forem a prostředků na odstranění nebo zredukování komunikačních bariér, je nutná důkladná analýza a stanovení úrovně porozumění řeči.

Vyhodnocení porozumění řeči je důležité pro koncepci dalších vzdělávacích strategií - tzn. vznik asociací mezi slovy a předměty, rozšiřování slovní zásoby, rozvoj verbální paměti a větného vyjádření. Za nejvýznamnější považuji situaci, kdy dítě s pomocí alternativních komunikačních systémů prožije pocit dialogu, třebaže na nejprimitivnější úrovni.

Předložený materiál je diagnostickým vodítkem, které umožní cílené zaměření na oblast receptivní řeči formou subjektivního hodnocení speciálním pedagogem.

Předkládáme upravenou verzi.

Vyšetření porozumění řeči

Formuláře ke stažení