Realizace projektu byla zahájena v roce 2009 s plánovanou délkou projektu a financováním na tři roky, tedy do konce května 2012.

Od té doby však probíhá naše veškerá práce na webových stránkách Globální čtení na bázi soukromé aktivity, není podporována žádnou institucí finančně ani metodicky. Patří sem veškeré aktualizace, platba domény, údržba stránek, odstraňování poruch atd., které provádíme již několik let zcela zdarma. Přesto stránky nadále fungují a snažíme se stále přinášet něco nového. Doplňujeme zajímavé publikace, annonce na semináře, zajímavé dotazy apod. Z našich stránek čerpají i zájemci o sociální počty a psaní hůlkovým písmem.

Díky práci našeho webmastera a podpory ze strany značky MODESI, se podařilo zaplatit ilustrátorovi za dalších 80 obrázků, které opět slouží zdarma všem. Rádi bychom i další, ale jsme opět limitováni pouze vlastními finančními zdroji.

Z vlastních zdrojů a za přispění správce stránek a značky MODESI udržujeme stránky v provozuschopném stavu včetně webhostingu, zajištění domén a aktualizace stránek.

Prosíme proto všechny uživatele o případnou shovívavost k problémům, které se mohou čas od čas vyskytnout a také se vyskytují. Snažíme se je co nejdříve vyřešit, vždy však s ohledem na naše další pracovní aktivity. Uvítáme proto jakoukoliv pomoc nebo účast v projektu, který by podpořil webový portál Globální čtení a umožnil jeho kompletní aktualizaci, která by odstranila časté výpadky. Kromě toho by mohl být rozšířen o další metodické materiály a obrázky.

Co nás přivedlo ke globální metodě

Jana Pešková

V roce 1994 jsem začala pracovat v Pomocné škole a poprvé se setkala s dětmi, které měli se čtením velké problémy, především to byla Petra, které bylo tehdy 10 let, o ní se vice dočtete v části Příběhy dětí. Učit čtení dál tak, že to nebavilo děti ani mně se mi nechtělo a tak mi bylo doporučeno "zkuste ten global". Aniž jsem tehdy měla vůbec představu co to ten "globál" je, začala jsem se o něj zajímat a později jsem zkoušela děti učit číst pomocí  fotografií obrázků se slovy, nejprve s malými tiskacími písmeny, později se lépe osvědčila hůlková písmena. Atmosféra výuky se neuvěřitelně proměnila a čtení děti opravdu začalo bavit.

Krista Hemzáčková

V době svého působení ve zvláštní škole, jsem si jako elementaristka uvědomovala a vnímala, že pro některé mé žáky by jiná metoda výuky čtení byla přínosem. Změny, které přišly po roce 1989, jsem uvítala. Možnost výběru didaktických postupů, tzn. globální metodu výuky čtení, jsem použila v praxi. Děti zařazené do Pomocné školy pro žáky s více vadami, které při výuce čtení analyticko-syntetickou metodou totálně selhávaly, mohly využít své individuální schopnosti a být konečně také úspěšné. Jsem zastánce integrace jedinců s postižením do společnosti a sociální čtení /čtení slovních celků a obrázkových symbolů/ je pro ně plně funkční.

Ve správný čas zasáhla šťastná náhoda a potkaly jsme se.  Začaly jsme spolupracovat a výsledkem bylo v roce 1998 vydání učební pomůcky První čtení, která využívá globální metodu čtení u dětí s mentálním postižením. Spolupracujeme spolu již vice než 15 let. Podařilo se vydat návaznou učební pomůcku Hůlková písanka. Společně jsme připravily publikaci Sociální učení, která se věnuje čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem a sociálním počtům. Kromě toho jsme se účastnily mnoha seminářů a přednášek, kde jsme zájemce  především z řad speciálních pedagogů seznamovaly s globální metodou a Prvním čtením. Velmi nás těšil zájem všech účastníků. Ale především jsme vždy měly radost z kreativního přístupu učitelů, kteří  ze souboru obrázků a slov z Prvního čtení vytvářeli individuální čítanky a čtecí listy šité na míru jednotlivým žákům.

Zároveň však víme, že ve své práci velmi postrádají ucelené pokračování Prvního čtení. Naším záměrem tedy bylo vytvořit soubor čtecích listů, které by představily možné způsoby práce při výuce čtení. Tak, aby se výuka neomezila jen na pouhé přikládání slova k obrázku, ale aby byla pestrá a žáky /ale i nás, pedagogy/ práce bavila. Chtěly jsme, aby představených způsobů práce bylo co nejvíc. Stále jsme však narážely na problém jak splnit toto hledisko, a zároveň respektovat individuální výukovou úroveň každého žáka, která reálně znamená procvičovat na čtecích listech vždy jiná slova. Z obrázků z Prvního čtení bylo možno tvořit individuální čítanky, pro každého žáka jinou. Pokud bychom však připravily materiál v tištěné verzi, musely bychom udělat jednotné čtecí listy a to jsme samozřejmě nechtěly.

Původně jsme tuto situaci chtěly řešit vydáním výukového CD-ROMU, který by umožňoval individuální tvorbu čtecích listů. Povedlo se však navázat spolupráci s Katedrou speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity, Brno, s jejíž podporou se podařilo v rámci realizace projektu ESF naplánovat prostředky na vytvoření webového portálu Globální čtení. Webové stránky vznikly v rámci řešení ESF projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 2., oblasti podpory 2.2., s názvem "Podpora praxe studentů speciální pedaogiky se zřetelem na implementaci ŠVP ve speciálních školách", grantové č. CZ.1.07./2.2.00/07.0160, který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Na tomto webovém portálu se právě nacházíte. Hlavní předností tohoto řešení je volný přístup k obrázkům z Prvního čtení a zároveň kompletní zpřístupnění návazného materiálu, který obsahuje nejrůznější způsoby procvičování. Uživatelům je k dispozici 46 čtecích listů jako vzor, zároveň jsou zde umístěny šablony /rastry/ těchto čtecích listů. Do nich si pak každý může vkládat jakékoliv obrázky z Prvního čtení, libovolně kombinovat témata a určovat počet obrázků. Každý pedagog si tak může vybrat takový způsob procvičování, který je vhodný pro jeho žáka a následně vytvořit vhodný čtecí list. Toto řešení tedy nebývalým způsobem rozšiřuje možnosti procvičování, umožňuje vytvářet rozsáhlé množství čtecích listů a různým způsobem kombinovat obrázky z různých témat Prvního čtení. Umožňuje tvorbu individuálních čtecích listů šitých na míru jednotlivým žákům, což bylo naším primárním záměrem.

Webové stránky navíc umožňují přístup většímu množství uživatelů, než by tomu bylo, pokud by byla vydána tištěná nebo i mediální učební pomůcka. Kromě toho budou webové stránky obsahovat metodické postupy výuky čtení s využitím globální metody a další informace týkající se výuky žáků s obtížemi ve čtení. Svůj prostor by zde měly mít i příběhy žáků /kazuistiky/, diskuse a dotazy.