Máme nové obrázky !!! Děkujeme Kačence Bryan

Globalka2

Hodnocení komunikačního chování pro rodiče a profesionály

Snadno použitelný nástroj pro posuzování je určen pro jednotlivce všech věkových kategorií, kteří se nacházejí v nejranějších fázích komunikace, a kteří již používají nějakou formu komunikace.

DIAGNOSTICKÝ MATERIÁL KOMUNIKAČNÍ PROFIL MATRIX

__________________________________________________________________________________

- AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE - - UKONČENÉ SEMINÁŘE -

____________________________ AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE ____________________________


DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE PRO POSOUZENÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V RANÝCH STÁDIÍCH KOMUNIKACE

Termín: 6.10.2020 9:00–16:00

Přihlásit se

Cena 800,-Kč pro členy LSMS; 1100,-Kč ostatní

Organizátor Logopedická společnost Miloše Sováka

Místo konání: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka


PhDr. Jana Pešková Ph.D a Krista Hemzáčková

Náplň semináře


• Komunikační profil Matrix

• Speciálně pedagogické vyšetření pro zhodnocení impresivní řeči a impresivních jazykových schopností (vyšetření porozumění řeči)

Účastníci semináře se seznámí s online diagnostickým materiálem Komunikační profil Matrix, na jehož české verzi se podílely lektorky semináře a s aktualizovaným Speciálně pedagogickým vyšetřením pro zhodnocení impresivní řeči a impresivních jazykových schopností. Oba materiály ve své práci mohou úspěšně využít logopedi, speciální pedagogové, pracovníci speciálních škol a další odborníci, kteří pracují s jedinci s narušenou komunikační schopností. Komunikační profil Matrix je určený k přesnému stanovení způsobu komunikace daného jedince a k poskytnutí východiska pro stanovení komunikační strategie.

Je určen k diagnostice jedinců jakéhokoli stáří, kteří se nachází v raných stádiích komunikace. Matrix je uzpůsoben pro jakýkoli typ komunikačního chování, včetně augmentativních a alternativních forem komunikace (AAK) a presymbolické komunikace (jako jsou gesta, výraz obličeje, pohled očí a pohyby těla). Je vhodný pro jedince, kteří mají jakýkoli typ či stupeň postižení, včetně těžkých a kombinovaných postižení, mentálního postižení a postižení smyslového či tělesného, tedy pro jedince u nichž se běžné diagnostické testy nedají využít. Základním výstupem testu je jednostránkový Komunikační profil jedince a Seznam komunikačních dovedností, které nám pomohou rozhodnout jaké obecné komunikační cíle jsou přiměřené s ohledem na současné schopnosti jedince. Je možné stanovit obecný intervenční cíl (na jakou úroveň komunikace je třeba se zaměřit), a také specifický intervenční cíl (na jaké specifické komunikační chování a sdělení se zaměřit.)

Vyšetření porozumění řeči (Speciálně pedagogické vyšetření pro zhodnocení impresivní řeči a impresivních jazykových schopností) je diagnostický materiál, který slouží k analýze a stanovení úrovně porozumění řeči tak, aby bylo možné zvolit cílenou intervenci, vybrat adekvátní metody, formy a prostředky na odstranění nebo zredukování komunikačních bariér. Umožňuje cílené zaměření na oblast receptivní řeči formou subjektivního hodnocení speciálním pedagogem.

Platba

 • předem na účet č. 1937696339/0800
 • specifický symbol: 0610
 • variabilní symbol: Vaše rodné číslo
 • zpráva pro příjemce: nejste-li členem LSMS, uveďte prosím Vaše příjmení


Chcete-li vystavit fakturu, zašlete fakturační údaje = přesnou adresu zařízení, IČO, DIČ na adresu:   log...@seznam.cz

Doklad o zaplacení je potřeba vzít s sebou. Děkujeme.

Doprava

metro B - stanice Hloubětín, odtud pěšky cca 5 min. podle směrovek na Areál Paprsek, nová zelenočerná budova Rodinného centra

Těšíme se na shledanou.

 

 

_______________________________ UKONČENÉ SEMINÁŘE _______________________________

 

SOCIÁLNÍ UČENÍ - ČTENÍ S VYUŽITÍM GLOBÁLNÍ METODY, PSANÍ HŮLKOVÝM PÍSMEM, SOCIÁLNÍ POČTY

Seminář je určen zájemcům z řad speciálních pedagogů, učitelů, vychovatelů a všech dalších pedagogických pracovníků, kteří pracují s dětmi s postižením.

lektorky: PhDr. Jana Pešková, Ph.D., Krista Hemzáčková

počet hodin: 16 vyučovacích hodin (pro naplnění šablony II/2.1, Vzdělávání PP ZŠ - DVPP)

Termíny: 30. - 31.5.2019

Místo konání: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ o.p.s. , Komenského 432, 530 03 Pardubice

Cena: 2.900 Kč

Bližší info a přihlášky: Dana Horáková, horakova@svitani.cz


Obsah semináře:

 • Stručný přehled nejčastěji používaných metod ve výuce čtení s důrazem na globální a analyticko-syntetickou metodu.
 • Výuka čtení s využitím globální metody, seznámení s metodou a učební pomůckou První čtení, metodika výuky. Diagnostika (stanovení vývojové úrovně) dovedností a schopností k rozlišování zobrazených pojmů, slovní zásoba a úroveň porozumění řeči (diagnostický materiál MATRIX) a následné stanovení vzdělávací strategie. Sociální čtení (definice, kategorie uživatelů). Sluchová syntéza slabiková a hlásková Tvarová představivost (hmatové vnímání).
 • Psaní hůlkovým písmem, seznámení s metodou a učební pomůckou Hůlková písanka, metodika výuky, ukázky pracovních listů, grafomotorika (úchopy, napodobení grafických tvarů).
 • Sociální počty – definice, sociální dovednosti v této oblasti, vývojová hlediska rozvoje matematických schopností v předškolním věku, diagnostika – orientační vyhodnocení vývojové úrovně matematických schopností a dovedností, metodická doporučení.
 • Prezentace případových studií. Prezentace videozáznamů, ukázky velkého množství pomůcek a učebních materiálů.
 • Absolventi semináře by měli být schopni vytvářet čtecí listy a čítanky a početnice, které respektují individuální zvláštnosti, schopnosti a dovednosti jedince s mentálním postižení
 • Počítáme s aktivní účastí všech účastníků semináře a s prostorem pro řešení aktuálních výukových strategií u jednotlivých žáků.


PedF UK KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY a Miloše Sováka Logopedická společnost

zvou všechny své členy, hosty a zájemce na společnou odbornou konferenci 2019

MEZIREZORTNÍ SPOLUPRÁCE

Zahájení v 9.00 (registrace od 8.30 hodin, předpokládaný konec v 15:00 hodin)

v aule Pedagogické fakulty UK Praha 1, M. D. Rettigové 4Konference se bude konat ve středu 22. května 2019

Program konference:

 • 8:30 –  9:00 Registrace účastníků - Výše konferenčního poplatku bude stejná u obou společností (členové 200,- Kč, nečlenové 400,- Kč, studenti a důchodci zdarma).
 • 9:00 –  9:30 Zahájení konference - Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. - děkan PedF UK Praha, Doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. – vedoucí katedry speciální pedagogiky PedF UK Praha, Mgr. Michaela Voldřichová - předsedkyně Logopedické společnosti, Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. – předseda Psychopedické společnosti
 • 9:30 – 10:00 Romana Straussová – Role rodičů a odborníků v systému péče o  dítě s PAS
 • 10:00 – 10:30 Petr Třešnák – Dítě s PAS a jeho rodina v soukolí tří resortů
 • 10:30 – 11:00 Lukáš Talpa – Role otce v rodině
 • 11:00 – 11:30 Radek Skarnitzl – Jak podvědomé postoje ovlivňují naše vnímání řeči
 • 11:30 – 12:00 Radek Ptáček – Co víme o výchově dětí ve 21. století
 • 12:00 – 12:30 Naďa Jurečková – Neuromotorická nezralost u dětí a dospělých – terapie metodou INPP
 • 12:30 – 13:00 Přestávka s občerstvením (Slunce Stochov, o.p.s.)
 • 13:00 – 13:10 Informace o plánovaných odborných akcích
 • 13:10 – 13:40 Eva Matejicková – Problematika poruch příjmu potravy a možnosti jejich řešení v rámci různých rezortů
 • 13:40 – 14:10 Václav Krucký – Fyzioterapeutický pohled na poruchy řízení hrubé motoriky u dětí a dospívajících v souvislostech s poruchami vyšší nervové činnosti a možnostmi terapie Vojtovou metodikou 2. generace
 • 14:10 – 14:40 Lenka Bártová – Moje dítě udělalo pokrok, kdo za to může?
 • Prodej pomůcek po dobu konání konference.
 • 15:00 – 17:00 Posezení u kávy

POSEZENÍ U KÁVY aneb přijďte pobýt a popovídat

Na celostátní konferenci se jedenkráte v roce setkávají kolegové logopedi, speciální pedagogové, pedagogové z různých typů škol, ale především z různých míst a koutů celičké naší země. Velmi často jsme svědky toho, že se tu bývalé spolužačky či kolegové po dlouhé době sejdou a potom, aby si stihli všechno sdělit, nechají si raději ujít odborný program, jen aby zjistili co, kde a jak.

Rádi Vám nabídneme spojení obou příjemných součástí celostátního setkání. Nenechte si tedy ujít žádný z příspěvků odborného programu, vstřebejte ho, jak se patří, načerpejte nové poznatky a po skončení konference, zhruba mezi 15. a 17. hodinou, se zúčastněte naší odpolední kávy. Přijďte na zcela neformální setkání s Vašimi kolegy, spolužáky, známými, ale zároveň i s přednášejícími. Zajistíme k této příležitosti malé občerstvení. Abychom ale mohli zajistit pro všechny dostatek pití i jídla (k dispozici bude káva, čaj, nealko, víno, chlebíčky, koláče), musíme znát počet Vás všech, kteří se chcete zúčastnit. Těšíme se na Vás!!!

Cena: 200,- Kč 

SOCIÁLNÍ UČENÍ, ČTENÍ S VYUŽITÍM GLOBÁLNÍ METODY, PSANÍ HŮLKOVÝM PÍSMEM, SOCIÁLNÍ POČTY

Seminář je určen zájemcům z řad speciálních pedagogů, učitelů, vychovatelů a všech dalších pedagogických pracovníků, kteří pracují s dětmi s postižením.

lektorky: PhDr. Jana Pešková, Ph.D., Krista Hemzáčková

počet hodin: 16 vyučovacích hodin (pro naplnění šablony II/2.1, Vzdělávání PP ZŠ - DVPP)

Termíny:

 • 27.8. –  28. 8. 2018 - Základní škola Holešov
 • 29.10. - 30.10. 2018 - Základní škola Otrokovice

Bližší info: globalnicteni@email.cz

Obsah semináře:

 • Stručný přehled nejčastěji používaných metod ve výuce čtení s důrazem na globální a analyticko-syntetickou metodu.
 • Výuka čtení s využitím globální metody, seznámení s metodou a učební pomůckou První čtení, metodika výuky. Diagnostika (stanovení vývojové úrovně) dovedností a schopností k rozlišování zobrazených pojmů, slovní zásoba a úroveň porozumění řeči (diagnostický materiál MATRIX) a následné stanovení vzdělávací strategie. Sociální čtení (definice, kategorie uživatelů). Sluchová syntéza slabiková a hlásková Tvarová představivost (hmatové vnímání).
 • Psaní hůlkovým písmem, seznámení s metodou a učební pomůckou Hůlková písanka, metodika výuky, ukázky pracovních listů, grafomotorika (úchopy, napodobení grafických tvarů).
 • Sociální počty – definice, sociální dovednosti v této oblasti, vývojová hlediska rozvoje matematických schopností v předškolním věku, diagnostika – orientační vyhodnocení vývojové úrovně matematických schopností a dovedností, metodická doporučení.
 • Prezentace případových studií. Prezentace videozáznamů, ukázky velkého množství pomůcek a učebních materiálů.
 • Absolventi semináře by měli být schopni vytvářet čtecí listy a čítanky a početnice, které respektují individuální zvláštnosti, schopnosti a dovednosti jedince s mentálním postižení
 • Počítáme s aktivní účastí všech účastníků semináře a s prostorem pro řešení aktuálních výukových strategií u jednotlivých žáků.

SOCIÁLNÍ UČENÍ, ČTENÍ S VYUŽITÍM GLOBÁLNÍ METODY, PSANÍ HŮLKOVÝM PÍSMEM, SOCIÁLNÍ POČTY

Seminář je určen zájemcům z řad speciálních pedagogů, učitelů, vychovatelů a všech dalších pedagogických pracovníků, kteří pracují s dětmi s postižením.

lektorky: PhDr. Jana Pešková, Ph.D., Krista Hemzáčková

počet hodin: 16 vyučovacích hodin (pro naplnění šablony II/2.1, Vzdělávání PP ZŠ - DVPP)

Termín: 24. –  25. 4. 2018, 9.30 – 17.30

místo konání: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, ops, Komenského 432, Pardubice

poplatek: 2200,- Kč/os

Přihlášky emailem na: horakova@svitani.cz

Obsah semináře:

Stručný přehled nejčastěji používaných metod ve výuce čtení s důrazem na globální a analyticko-syntetickou metodu.

 • Výuka čtení s využitím globální metody, seznámení s metodou a učební pomůckou První čtení, metodika výuky. Diagnostika (stanovení vývojové úrovně) dovedností a schopností k rozlišování zobrazených pojmů, slovní zásoba a úroveň porozumění řeči a následné stanovení vzdělávací strategie. Sociální čtení (definice, kategorie uživatelů). Sluchová syntéza slabiková a hlásková Tvarová představivost (hmatové vnímání).
 • Psaní hůlkovým písmem, seznámení s metodou a učební pomůckou Hůlková písanka, metodika výuky, ukázky pracovních listů, grafomotorika (úchopy, napodobení grafických tvarů).
 • Sociální počty – definice, sociální dovednosti v této oblasti, vývojová hlediska rozvoje matematických schopností v předškolním věku, diagnostika – orientační vyhodnocení vývojové úrovně matematických schopností a dovedností, metodická doporučení.
 • Prezentace případových studií. Prezentace videozáznamů, ukázky pomůcek. Absolventi semináře by měli být schopni vytvářet čtecí listy a čítanky a početnice, které respektují individuální zvláštnosti, schopnosti a dovednosti jedince s mentálním postižením.

Počítáme s aktivní účastí všech účastníků semináře.

 

 

SOCIÁLNÍ UČENÍ, ČTENÍ S VYUŽITÍM GLOBÁLNÍ METODY, PSANÍ HŮLKOVÝM PÍSMEM, SOCIÁLNÍ POČTY

Seminář je určen zájemcům z řad speciálních pedagogů, učitelů, vychovatelů a všech dalších pedagogických pracovníků, kteří pracují s dětmi s postižením.

Akreditace č.j.: MŠMT- 1270/2017-2-235

lektorky: PhDr. Jana Pešková, Ph.D., Krista Hemzáčková

počet hodin: 16 vyučovacích hodin (pro naplnění šablony II/2.1, Vzdělávání PP ZŠ - DVPP)

Termín: 1. –  2. 11. 2017, 9.30 – 17.30

místo konání: Dětské centrum Paprsek, Šestajovická 580, Praha 9

poplatek: 2900,- Kč

Přihlášky emailem na: horakova@svitani.cz

Obsah semináře:

Stručný přehled nejčastěji používaných metod ve výuce čtení s důrazem na globální a analyticko-syntetickou metodu.

 • Výuka čtení s využitím globální metody, seznámení s metodou a učební pomůckou První čtení, metodika výuky. Diagnostika (stanovení vývojové úrovně) dovedností a schopností k rozlišování zobrazených pojmů, slovní zásoba a úroveň porozumění řeči a následné stanovení vzdělávací strategie. Sociální čtení (definice, kategorie uživatelů). Sluchová syntéza slabiková a hlásková Tvarová představivost (hmatové vnímání).
 • Psaní hůlkovým písmem, seznámení s metodou a učební pomůckou Hůlková písanka, metodika výuky, ukázky pracovních listů, grafomotorika (úchopy, napodobení grafických tvarů).
 • Sociální počty – definice, sociální dovednosti v této oblasti, vývojová hlediska rozvoje matematických schopností v předškolním věku, diagnostika – orientační vyhodnocení vývojové úrovně matematických schopností a dovedností, metodická doporučení.
 • Prezentace případových studií. Prezentace videozáznamů, ukázky pomůcek. Absolventi semináře by měli být schopni vytvářet čtecí listy a čítanky a početnice, které respektují individuální zvláštnosti, schopnosti a dovednosti jedince s mentálním postižením.

Počítáme s aktivní účastí všech účastníků semináře.

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PedF UK

LOGOPEDICKÁ SPOLEČNOST MILOŠE SOVÁKA PSYCHOPEDICKÁ SPOLEČNOST

zvou všechny své členy, hosty a zájemce na společnou odbornou konferenci 2017

Aktuální otázky v psychopedii a logopedii

Konference se bude konat ve středu 24. května 2017 v aule Pedagogické fakulty UK Praha 1, M.D.Rettigové 4

Zahájení v 9.00 hodin (registrace od 8.00 hodin, předpokládaný konec 15.00 hodin)

Mgr. Michaela Voldřichov, předsedkyně Logopedické společnosti M. Sováka

Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., předseda Psychopedické společnosti

 

Program:

 • Registrace účastníků (8.00 – 9.00) Konferenční poplatek stejný u obou společností (členové 100,- Kč, nečlenové 200,- Kč, studenti a důchodci zdarma), bude vybírán na místě. Členové obou společností budou mít možnost zaplatit i členské příspěvky.
 • Zahájení konference (9.00) Mgr. Michaela Voldřichová, doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
 • Úloha speciálního pedagoga – logopeda v sociálních službách (9.30) PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.
 • Podpora a rozvoj komunikačních schopností osob s mentálním a kombinovaným postižením v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická (10.00) PhDr. Jana Melicharová, DiS.
 • Intervenční strategie u žáků s poruchami autistického spektra (10.30) PhDr. Petr Adamus, Ph.D.
 • Rozvoj komunikace dětí s PAS (11.00) Mgr. Berta Burkoňová • Aktuální informace z Psychopedické a Logopedické společnosti (11.30) M. Voldřichová, P.Franiok
 • Přestávka s občerstvením (11.40 - 12.30) - Centrum služeb Slunce všem, Unhošť
 • Prodej pomůcek (do 13.00)
 • Dětská neuropsychologie (12.30) Mgr. Tatiana Ustinovich
 • Možnosti využití dynamické diagnostiky v praxi logopeda (13.00) PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
 • Máme doma miminko do dlaně - kontinuita péče o rizikové děti ve FN Plzeň (13.20) MUDr. Eva Dortová (Centrum vývojové péče neonatologického oddělení FN Plzeň), Doc. PhDr.Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.
 • Raná logopedická intervence (13.35) PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
 • Inkluze v praxi s klienty ve školském poradenském zařízení (14.00) Mgr. Silvie Vaňková
 • Cesty k inkluzi - představení společného projektu Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, 7 partnerských ZŠ a 1 neziskové organizace (14.30) PhDr. Josef Slowík, Ph.D., Mgr. Lucie Sichingerová, Mgr.et Mgr. Marie Linková

Pro účastníky konference bude k dispozici osvědčení o jejím absolvování.

 • POSEZENÍ U KÁVY aneb přijďte pobejt a popovídat (15.00 – 17.00)

Na celostátní konferenci se jedenkráte v roce setkávají kolegové a kolegyně z různých typů škol a zařízení, z různých míst naší země. Aby si stihli všechno sdělit, nechají si raději ujít odborný program, jen aby zjistili co, kde a jak.

Rádi Vám nabídneme spojení obou příjemných součástí celostátního setkání. Nenechte si tedy ujít žádný z příspěvků odborného programu, načerpejte nové poznatky a po skončení konference, zhruba mezi 15. a 17. hodinou, se zúčastněte našeho odpoledního posezení kávy. Přijďte na zcela neformální setkání s Vašimi kolegy, známými a s přednášejícími. Zajistíme k této příležitosti malé občerstvení. Abychom mohli zajistit pro všechny dostatek pití i jídla (k dispozici bude káva, čaj, nealko, víno, chlebíčky, koláče), musíme znát počet Vás, kdo se chcete zúčastnit.

Cena: 150,- Kč

Platba možná předem, doklad o zaplacení s sebou, několik vstupenek bude možno zakoupit i při registraci. Přihlásit se můžete on-line přímo na www.logopedicka-spolecnost.cz , přihlášky najdete pod heslem Semináře.

Platbu uskutečněte nejpozději do 10.5.2017 převodem nebo složenkou na účet 1937696339/0800, do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení. U vstupu na posezení u kávy se -prosím- prokažte vstupenkou, která Vám bude vydána oproti předložení potvrzení o zaplacení při registraci na konferenci

 

Více informací a přihlášky na adrese Logopedické společnosti


DIAGNOSTICKÝ MATERIÁLKOMUNIKAČNÍ PROFIL MATRIX

PhDr. Jana Pešková Ph.D, Kristýna Hemzáčková

16.ledna 2017, 9:00 – 15:00 hodin Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětínl

Účastníci semináře se seznámí s online diagnostickým materiálem Komunikační profil Matrix, na jehož české verzi se podílely lektorky semináře. Komunikační profil Matrix je hodnotící nástroj určený k přesnému stanovení způsobu komunikace daného jedince a k poskytnutí východiska pro stanovení komunikační strategie. Ve své práci ho mohou využít logopedi, speciální pedagogové, rodiče a všichni kdo pracují s jedinci s narušenými komunikačními schopnostmi.

Je určen k diagnostice jedinců jakéhokoli stáří, kteří se nachází v raných stádiích komunikace. Matrix je uzpůsoben pro jakýkoli typ komunikačního chování, včetně augmentativních a alternativních forem komunikace (AAK) a pre-symbolické komunikace (jako jsou gesta, výraz obličeje, pohled očí a pohyby těla). Je vhodný pro jedince, kteří mají jakýkoli typ či stupeň postižení, včetně těžkých a kombinovaných postižení, mentálního postižení a postižení smyslového či tělesného, tedy pro jedince u nichž se běžné diagnostické testy nedají využít. Pomocí tohoto diagnostického nástroje získáme následující informace:

 • na jaké komunikační úrovni /ze sedmi možných/ se jedinec nachází,
 • jaké splňuje důvody komunikace /ze 4 možných/,
 • jaké jsou možnosti další intervence pro daného jedince,
 • ověření úspěšnosti navržených strategických kroků.

Základním výstupem testu je jednostránkový Komunikační profil jedince a Seznam komunikačních dovedností, které nám pomohou rozhodnout jaké obecné komunikační cíle jsou přiměřené s ohledem na současné schopnosti jedince. Je možné stanovit obecný intervenční cíl (na jakou úroveň komunikace je třeba se zaměřit), a také specifický intervenční cíl (na jaké specifické komunikační chovánísdělení se zaměřit.)

Na semináři budou představeny kazuistiky, jejichž prostřednictvím budou účastníci seznámeni se záznamem a popisem aktuálního komunikačního chování jedinců s různým postižením a  návrhem vhodné strategie.

Termín: 16.ledna 2017, od 9:00 do 15:0 hod.

Místo: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín – nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Cena: členové LSMS 600,- Kč. Ostatní účastníci 800 Kč

Platbu uskutečněte převodem nebo složenkou na č.ú. 1937696339/0800, variabilní symbol – Vaše rodné číslo, specifický symbol – 1601

Chcete-li vystavit fakturu, pošlete včas fakturační údaje (IČ,DIČ,adresu zařízení)!

Platba pouze předem, doklad o zaplacení s sebou!

Více informací a přihlášky na adrese Logopedické společnosti

Informativní vzdělávací den LSMS

aneb novinky a zajímavosti z logopedie a příbuzných oborů

27.května 2016, 9 – 14 hodin Pedagogická fakulta UK, M.D. Rettigové 4, Praha 1, velký sál

 1. PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.: Legislativní úprava vzdělávání žáků se SVP od září 2016
 2. MUDr. Lada Zahálková : Co očekáváme od spolupráce dětského psychiatra a logopeda?
 3. Mgr. Jaroslava Mrkvičková : Současné programy a aktivity nabízené foniatrickou klinikou v Praze
 4. Mgr. Romana Straussová: Novinky v komunikaci s dětmi s PAS
 5. PaedDr. Eva Tomanová: Worster-Droughtův syndrom
 6. Mgr. Martina Hamplová: Cvičení zrakové percepce u dětí s SPU
 7. Michal Zwinger: Včelka – individuální trenér čtení
 8. PaedDr. Milena Vránová, Ing. Pavel Grill : Detekce dětí s vývojovou dysfazii pomocí iPad aplikace
 9. Dr. Topil : Zatracená čeština
 10. Mgr. Barbora Richtrová : Pozvánka na první klinicko-logopedické sympózium

Kapacita přednáškové místnosti omezena, proto je nutné se na tuto vzdělávací akci LSMS přihlásit předem. Přihlášení nutno provést nejpozději do 30.dubna 2016.

Cena: členové LSMS 300,- Kč. Ostatní účastníci 400 Kč, platbu nutno provést nejpozději do 10.května 2016.

Číslo účtu. 1937696339/0800 Variabilní symbol: 2751

Mimořádná příležitost pro účastníky: možnost objednat si vstupenky na divadelní představení Poprask na laguně v divadle Pod Palmovkou na 26.května od 18 hodin. V ceně 380,- kč je nejen vstupenka do divadla, ale před představením i welcome drink a malé občerstvení ve foyer divadla pouze účastníky akce a jejich doprovod.

Vstupenku na divadelní představení je NUTNO také zaplatit předem na stejné číslo účtu, variabilní symbol je 2752. Vstupenky pak budou k vyzvednutí od 17.30 přímo v Divadle pod Palmovkou.

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY UK PEDF a PSYCHOPEDICKÁ SPOLEČNOST z.s.

zvou Vás všechny své členy, hosty a zájemce o problematiku osob s mentálním postižením

na odbornou konferenci 2016 na téma

 

AKTUÁLNÍ SITUACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

 

Konference se bude konat ve středu 10. února 2016

v aule Pedagogické fakulty UK Praha 1, M.D.Rettigové 4

(od vrátnice vpravo přes dvůr, přízemí - vchod do auly vlevo).

 

Zahájení v 9.30 hodin, registrace od 8.30 hodin, předpokládaný konec 14.30 hodin

 

Konferenční poplatek 100,- Kč pro členy společnosti a seniory, 200,- Kč pro ostatní, studenti UK - PedF – zdarma.

Žádáme členy Psychopedické společnosti, aby uhradili členský příspěvek (v minimální výši 200,- Kč) na rok 2016 elektronicky na účet 160 773 424 / 0300, případně při registraci na konferenci.

Pro účastníky konference bude na vyžádání k dispozici „Osvědčení“ o jejím absolvování v rozsahu 6 hodin.

Aktuální informace je možné získat také na facebooku Psychopedické společnosti.

 

Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

předseda Psychopedické společnosti

 

Logopedická společnost Miloše Sováka

vás zve na celostátní logopedickou konferenci 22. května 2015

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 a 4 FRANCOUZSKÁ 56

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V LOGOPEDII A PŘÍBUZNÝCH OBORECH 

Program konference :

 • 8:00 – 9:00 hodin prezence účastníků
 • 9:00 - 14:00 hodin odborný program
 • 14:00 – 17:00 hodin posezení u kávy

Součástí konference je prodej odborné literatury a pomůcek

Konferenční poplatek: 100,-Kč studenti a důchodci, 200,-Kč členové LSMS, 300,-Kč ostatní

Odborný program:

POHLED NA DRUHY A STUPNĚ PREVENCE V KONTEXTU RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - Pohled na prevenci v kontextu RVP PV (rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání).  Pohled je zacílen na diferenciaci mezi specifickou a nespecifickou formou prevence na primární úrovni. Budou přiblíženy cílové skupiny pro preventivní působení. Významným momentem bude přiblížení pojetí hodnocení efektivity preventivního působení.

 • PaedDr. Blanka HOUSAROVÁ, PhD. – absolventka PedF UK, studium logopedie, v současné době speciální pedagog a zástupce pro MŠ v CZŠ logopedické Don Bosco a speciální pedagog – logoped v SPC Zlíchov

EMOČNÍ ZRALOST - Emoční zralost z různých úhlů pohledu, zejm. emoční zralost pro vstup do školního vzdělávání.

 • PhDr. Jaroslav ŠTURMA - ředitel Dětského centra Paprsek a dlouholetý předseda, dnes místopředseda Českomoravské psychologické společnosti.Od roku 1991 působí na katedře psychologie Filozofické fakulty UK pro dětskou klinickou a poradenskou psychologii a dětskou psychologickou diagnostiku. V průběhu let publikoval a přednášel u nás i v zahraničí, autorsky se podílel na učebnici Dětské klinické psychologie.

PROBLEMATIKA DIAGNOSTIKY JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU – Příspěvek představí screeningovou testovou baterii "Diagnostika jazykového vývoje" (Grada 2014) a to s ohledem na její teoretické opory i obsah. Důraz bude kladem na popis jednotlivých úloh, které jsou součástí testového souboru: tedy úlohy pro hodnocení fonologických, lexikálních a gramatických schopností dítěte předškolního věku.

 • Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. - vystudovala psychologii a speciální pedagogiku (Mgr.) a pedagogickou psychologii (Ph.D.) na Pedagogické fakultě UK v Praze (1966-2001), v roce 2007 ukončila doktorské studium oboru Pedagogické psychologie na PedF UK v Praze. Přednáší a badatelské činnosti se věnuje na Fakultě humanitních studií UK v Praze a na Pedagogické fakultě UK v Praze. Ve výzkumu se věnuje otázkám raného vývoje gramotnosti a vývoje gramotnosti v raném školním věku, zejména významu fonologických dovedností pro rozvoj počátečního čtení a psaní, otázkám diagnostiky a intervencí v oblasti předpokladů pro rozvoj počáteční gramotnosti. V minulosti několikrát získala grantovou podporu pro vlastní výzkumu od Grantové agentury České republiky, z prostředů 7. Rámového programu EU a programu COST EU. V současné době realizuje výzumné projekty za podpory Grantové agentury ČR, programu COST EU, a Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze

MATERS - PŘEDSTAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO NÁSTROJE A POSTŘEHY Z PRAXE

 • Mgr. Markéta KICSEROVÁ HÁJKOVÁ – vystudovala FF UK, obor pedagogika se zaměřením na pedago-gické poradenství a sociální pedagogiku, následně si rozšířila specializaci na PedF UK v rámci rozšiřujícího specializačního studia speciální pedagogika. Od roku 2000 působila 8 let jako konzultant na Lince bezpečí. Od roku 2004 pracuje jako speciální pedagog v Pedagogicko psychologické poradně SK v Nymburce.

DYSLEXIE A GRAMOTNOST U LIDÍ S DYSLEXIÍ OD DĚTSTVÍ DO DOSPĚLOSTI – Příspěvek se věnuje rozvoji čtenářské gramotnosti od předškolního období. Seznamuje s možností jak řešit problémy dětí, kterým se nedaří čtení genetickou metodou. Poukáže na možnost využití webových stránek KamiNet při výuce žáků s poruchami učení od 2. do 9. ročníku základní školy. Představí knihy Život rytíře a Astronomie bez dalekohledu, jak a čím jsou zaměřené na dospívající jedince s dyslexií a rozvoj jejich čtenářské gramotnosti. To, že dyslexie je problémem celoživotní, ukáže na výsledcích mezinárodního projektu Literacy, včetně představení portálu, který si klade za cíl pomoci dospívajícím a dospělým jedincům s dyslexií, neboť v době digitalizace informací se snížená čtenářská gramotnost stává silným rizikovým faktorem pro kvalitu života v dospělosti.

 • PhDr. Kamila Balharová - Vystudovala obor speciální pedagogika (logopedie, psychopedie) a český jazyk pro 2. stupeň základních a zvláštních škol na PedF UP v Olomouci, rigorózní zkoušku ze speciální pedagogiky složila na PedF UK v Praze. Specializuje se na poruchy učení, vytváří pro žáky s poruchami učení webové stránky KamiNet, píše knihy, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost, přednáší na konferencích zabývajících se výukou žáků s dyslexií a dalšími poruchami učení a publikuje na dané téma. Je členkou mezinárodního odborného týmu Literacy, jako expert na adaptaci online nástrojů pro dospívající a dospělé jedince s dyslexií.

PREVENCE PORUCH POHYBOVÉHO APARÁTU U DĚTÍ – Seznámení s problematikou vývojových i získaných poruch pohybového aparátu u dětí předškolního věku a raného školního věku. Představení základních vyšetřovacích postupů pro kvalitní a včasnou diagnostiku poruchy vývoje pohybového aparátu. Možnosti fyzioterapie pro prevenci vzniku těchto poruch a také možnosti případné léčby.

 • Mgr. Kateřina Průchová - vystudovala magisterské studium fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu. V terapii funkčních poruch pohybového aparátu využívám především techniky založené na principu vývojové kineziologie.

KDY ZAČÍNÁ LOGOPEDIE? UČÍME SE OD KOJENCE – Všeobecně se zdůrazňuje lezení jako základ koordinace a rozvíjení všech složek vývoje včetně řeči. Ono to ale začíná mnohem dříve. Děti z mého pediatrického obvodu vám to ukáží.

 • MUDr. Věra Kleplová - absolventka UK fakulty dětského lékařství, lékař a lektor oboru Rehabilitace a fyzikální lékařství, trenérka gymnastiky, lektor České společnosti pro trénování paměti a Jogging, dlouhodobě práce ve všech částech pediatrické specializace, obvodní pediatr, Jesle, MŠ a školní služba, dětské a novorozenecké oddělení, autorka originální reflexní techniky- Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové®

GRAFOMOTORICKÁ STIMULACE U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU – Grafomotorika v PPP. Kdy je nutné začít záměrně stimulovat k rozvoji grafomotoriky. Vhodné činnosti pro děti před samotným nácvikem kreslení a psaní (jemná motorika). Pracovní návyky při kreslení. Nácvik úchopu. Uvolňovací cviky. Grafomotorické prvky a jejich nácvik

 • Mgr. et Mgr. Karla Zradičková Šafránková – vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Speciální pedagogika – psychologie a filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Psychologie. Od roku 2006 pracuje jako speciální pedagog a psycholog v pedagogické poradně SK v Nymburce

RANÁ PÉČE U DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM - Raná péče je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte raného věku s ohroženým vývojem, tělesným či kombinovaným postižením ve věku 0-7 let. Služba raná péče poskytuje: konzultace v rodině, podporu psychomotorického vývoje dítěte, vizuomotorické koordinace, podporu komunikace, pomoc při výběru předškolního nebo školního zařízení, sociálně – právní poradenství a podporu jednání s úřady. Je uskutečňována formou terénní péče, tj. přímo v rodině, případně ambulantně.

 • PhDr. Radka Jiroušková - absolovent UK obor speciální pedagogika logopedie, psychopedie a TV , zakladatelka zakládání alternativní školy při DÚSP v Tloskově, spolupracovnice Centra pro děti s DS Praha- Štíbrova, praxe na dále ZŠ a ZŠ speciální, dnes vedoucí služeb rané péče a sociální rehabilitace Centrum sociálních služeb Tloskov, lektor Kurzu pro pracovníky v sociálních službách, vede intervize Bazální stimulace, dlouhodobě se věnuje podpoře lidí s MP v oblasti sportu.

PRAKTICKY DO ŽIVOTA...! -  prezentace nové sady učebních materiálů vytvořené na míru pro žáky Praktické školy dvouleté.

 • Mgr. Markéta Hujerová - 18 let pracuje s dětmi s postižením, začínala jako vychovatelka a po zahájení studíí speciální pedagogiky na Univerzitě Hradec Králové se věnuje profesi učitelky. V současné době má za sebou 7 let praxe zástupkyně ředitelky v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. Podílí se na tvorbě unikátních učebních materiálů, které vznikají ve škole SVÍTÁNÍ.
 • Bc. Markéta Štěpánková - vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současné době pracuje jako vedoucí učitelka v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. v Pardubicích. Podílí se na tvorbě unikátních učebních materiálů, které vznikají ve škole SVÍTÁNÍ.

Během konference bude možné zakoupit občerstvení, které pro účastníky připraví Kavárna a pekárna Slunce z Centra služeb Slunce všem v Unhošti.

Po skončení odborného programu jste srdečně zváni na následné posezení u kávy. Vstupenky bude možné zakoupit v den konání konference u prezence.

 

DIAGNOSTICKÝ MATERIÁL KOMUNIKAČNÍ PROFIL MATRIX - SUPERVIZNÍ SETKÁNÍ

Logopedická společnost Miloše Sováka

 • PhDr. Jana Pešková Ph.D
 • Kristýna Hemzáčková

Obsah: Seminář bude koncipován jako supervizní setkání těch, kdo se zúčastnili předchozích seminářů LSMS, kde byl tento diagnostický materiál představen a následně ho začali využívat ve své praxi. Očekáváme aktivní zapojení všech přítomných a vzájemnou výměnu zkušeností s Matrixem.Uvítáme vlastní případy účastníků, kdy na základě stanoveného komunikačního profilu můžeme společně vybrat nejvhodnější komunikační cíle a navrhnout vhodnou intervenci.

Termín: 9. června 2015, od 9,30 do 14,30 hod.

Místo: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Cena: pro členy LSMS: 500 Kč, pro nečleny LSMS: 700 Kč

Více informací a přihlášky na adrese Logopedické společnosti

 

DIAGNOSTICKÝ MATERIÁL KOMUNIKAČNÍ PROFIL MATRIX

Logopedická společnost Miloše Sováka

 • PhDr. Jana Pešková Ph.D
 • Kristýna Hemzáčková

Obsah: Účastníci semináře se seznámí s online diagnostickým materiálem Komunikační profil Matrix, na jehož české verzi se podílely lektorky semináře.

Termín: 17.února 2015, od 9,30 do 14,30 hod.

Místo: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka Matějčka

Náplň semináře Komunikační profil Matrix je hodnotící nástroj určený k přesnému stanovení způsobu komunikace daného jedince a k poskytnutí východiska pro stanovení komunikační strategie. Ve své práci ho mohou využít logopedi, speciální pedagogové, rodiče a všichni kdo pracují s jedinci s narušenými komunikačními schopnostmi.

Cena: pro členy LSMS: 500 Kč, pro nečleny LSMS: 700 Kč

Platbu uskutečněte převodem nebo složenkou na č.ú. 1937696339/0800, variabilní symbol – Vaše rodné číslo, specifický symbol – 1206

Platba pouze předem, doklad o zaplacení s sebou!

Přihlášku najdete na stránce Logopedické společnosti Miloše Sováka

 

SOCIÁLNÍ UČENÍ, ČTENÍ S VYUŽITÍM GLOBÁLNÍ METODY, PSANÍ HŮLKOVÝM PÍSMEM, SOCIÁLNÍ POČTY I. (ÚVODNÍ SEMINÁŘ)

Seminář je určen zájemcům z řad speciálních pedagogů, učitelů, vychovatelů a všech dalších pedagogických pracovníků, kteří pracují s dětmi s postižením.

lektorky: PhDr. Jana Pešková, Ph.D., Krista Hemzáčková

počet hodin: 10

termín: 12. – 13. 1. 2015

uzávěrka přihlášek: seminářje obsazen

kód programu: 207/2015

místo konání: Škola Korálek, Kladno

termín: 30 – 31. 3. 2015

uzávěrka přihlášek: 10. 3. 2015

kód programu: 208/2015

místo konání: NÚV, Novoborská 372, Praha 9 – Prosek

poplatek: 1 100,- Kč

odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová

organizační garant: PaedDr. Zuzana Jalloul

obsah semináře: Stručný přehled nejčastěji používaných metod ve výuce čtení s důrazem na globální a analyticko-syntetickou metodu. Výuka čtení s využitím globální metody, seznámení s metodou a učební pomůckou První čtení, metodika výuky. Diagnostika (stanovení vývojové úrovně) dovedností a schopností k rozlišování zobrazených pojmů, slovní zásoba a úroveň porozumění řeči a následné stanovení vzdělávací strategie. Sociální čtení (definice, kategorie uživatelů). Sluchová syntéza slabiková a hlásková Tvarová představivost (hmatové vnímání). Psaní hůlkovým písmem, seznámení s metodou a učební pomůckou Hůlková písanka, metodika výuky, ukázky pracovních listů, grafomotorika (úchopy, napodobení grafických tvarů). Sociální počty – definice, sociální dovednosti v této oblasti, vývojová hlediska rozvoje matematických schopností v předškolním věku, diagnostika – orientační vyhodnocení vývojové úrovně matematických schopností a dovedností, metodická doporučení. Prezentace případových studií, vyhodnocení úspěšnosti výuky čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem (shrnutí z výzkumu) a ukázka sociálních počtů. Prezentace videozáznamů, ukázky pomůcek. Absolventi semináře by měli být schopni vytvářet čtecí listy a čítanky, které respektují individuální zvláštnosti, schopnosti a dovednosti jedince s mentálním postižením.

 

SOCIÁLNÍ UČENÍ, ČTENÍ S VYUŽITÍM GLOBÁLNÍ METODY, PSANÍ HŮLKOVÝM PÍSMEM A SOCIÁLNÍ POČTY II. (WORKSHOP)

Workshop je určen pro pedagogické pracovníky, kteří jakýmkoliv způsobem pracují s dětmi s postižením a využívají globální metodu ve výuce čtení (příp. i mimo ni), či učební pomůcky První čtení a Hůlková písanka.

lektorky: PhDr. Jana Pešková, Ph.D., Krista Hemzáčková

počet hodin: 6

termín: 18. 6. 2015

uzávěrka přihlášek: 28. 5. 2015

kód programu: 209/2015

místo: NÚV, Novoborská 372, 190 00 Praha 9

poplatek: 750,- Kč

odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová

organizační garant: PaedDr. Zuzana Jalloul

obsah workshopu: Představení návazné učební pomůcky – Prvníčtení II., ukázky pracovních (čtecích) listů a čítanek vytvořených podle individuálních potřeb žáka, prezentace různých způsobů práce s Prvním čtením a Hůlkovou písankou, shrnutí způsobů procvičování a metodických doporučení. Nové způsoby výuky matematických dovedností, orientace v oblasti kvantitativních vztahů, využití dovedností, ke kterým výuka sociálních počtů směřuje. Ukázky „početnic“ vytvářených s ohledem na individuální potřeby jedince s MP. Výměna zkušeností, prezentace pracovních materiálů účastníků, vyhodnocení úspěšnosti výuky čtení s využitím globální metody a psaní hůlkovým písmem /shrnutí z výzkumu, prezentace případových studií/ a sociálních počtů. Prezentace videozáznamů. Workshop je koncipován jako pracovní setkání pro pedagogické pracovníky, kteří jakýmkoliv způsobem pracují s dětmi s postižením a využívají globální metodu ve výuce čtení (příp. i mimo ni),či učební pomůcky První čtení a Hůlková písanka. Očekává se aktivní zapojení všech účastníků a jejich vzájemná výměna zkušeností. Účastníci si připraví prezentace (pracovní postupy, ukázky, videozáznamy) svých způsobů práce v oblasti výuky čtení, psaní a počtů.

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE

Pořádá Logopedická společnost Miloše Sováka ve spolupráci s katedrou SPPG Pedagogické fakulty UK

OD ZÁPISU DO NÁSTUPU DO PRVNÍ TŘÍDY

Termín: 23. května 2014 od 9:00 do 14:00 hodin

Místo: Pedagogická fakulta univerzity Karlovy, M.D. Rettigové 4, Praha 1

PROGRAM KONFERENCE:

 • Dr. Václav Mertin – Školní zralost v roce 2014
 • Dr. Jaroslav Šturma – Školní zralost včera a dnes
 • Doc. Olga Zelinková – Riziko dyslexie v předškolním věku
 • Dr. Milena Zelenková – Školní zralost a cvičení nerozvinutých funkcí
 • Bc. Ivana Račinská, Mgr. Andrea Schmalzová, Dr. Blanka Housarová, Mgr. Denisa Klášterková, Mgr. Alena Štěpáníková - Zkušenosti s užíváním programu Hláskářu dětí s vývojovou dysfázií
 • Dr. Blanka Housarová - Kde je hranice přiměřené (dostatečné) úrovněřečových a komunikačních dovedností před zahájením školní docházky
 • Dr. Anna Kucharská, Dr. Špačková - Variabilita vývoje čtenářských dovedností u ohrožených dětí
 • Mgr. Ivana Bečková, Mgr. R.Ležalová - Příprava dětí na školu v MŠ z pohledu ČŠI (příspěvek do diskuse)
 • Mgr. Lucie Kolorosová - Přípravná třída - úspěšný start školního vzdělávání
 • Dr. Jana Pešková – Dítě s mentálním postižením na počátku školního vzdělávání

Volby do hlavního výboru LSMS

POSEZENÍ U KÁVY

SOUČÁSTÍ KONFERENCE BUDE PRODEJ POMŮCEK VŠICHNI ÚČASTNÍCÍ OBDRŽÍ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ JEDNODENNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE KONFERENČNÍ

POPLATEK

Členové LSMS 200 Kč, nečl