Seminář Sociální učení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem a sociální počty

29. 1. 2013

Lektorky: PhDr. Jana Pešková, Ph.D., Krista Hemzáčková

Počet hodin: 10

Termín: 13.–14. května 2013

Uzávěrka přihlášek: 8. května 2013

Místo konání: areál ZŠ Hradec Králové, Štefánikova 566

Kód programu: Akce č. 1-01-2-21

Poplatek: 1.100,- Kč

Odborný garant: Mgr. Veronika Štěpánová (stepanova@cvkhk.cz)

Komu je program určen: speciálním pedagogům, učitelům 1. stupně ZŠ a vychovatelům pracujícím s dětmi s postižením

Obsah semináře: Dvoudenní seminář zaměřený na seznámení s nejčastěji používanými metodami ve výuce čtení s důrazem na globální a analytickosyntetickou metodu. Výuka čtení s využitím globální metody, seznámení s metodou a učební pomůckou První čtení, metodika výuky. Diagnostika (stanovení vývojové úrovně) dovedností a schopností k rozlišování zobrazených pojmů, slovní zásoba a úroveň porozumění řeči a následné stanovení vzdělávací strategie. Sociální čtení (definice, kategorie uživatelů). Sluchová syntéza slabiková a hlásková. Tvarová představivost (hmatové vnímání). Psaní hůlkovým písmem, seznámení s metodou a učební pomůckou Hůlková písanka, metodika výuky, ukázky pracovních listů, grafomotorika (úchopy, napodobení grafických tvarů). Sociální počty - definice, sociální dovednosti v této oblasti, vývojová hlediska rozvoje matematických schopností v předškolním věku, diagnostika - orientační vyhodnocení vývojové úrovně matematických schopností a dovedností, metodická doporučení. Prezentace případových studií.

Více informací na stránce www.cvkhk.cz