Sociální čtení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem a sociální počty II (workshop)

28. 3. 2012

Sociální čtení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem a sociální počty II (workshop)

/Workshop je určen pro pedagogické pracovníky, kteří jakýmkoliv způsobem pracují s dětmi s postižením a využívají globální metodu ve výuce čtení (příp. i mimo ni), či učební pomůcky První čtení a Hůlková písanka./

lektorky: PhDr. Jana Pešková, Ph.D., Krista Hemzáčková
počet hodin:
6
termín: 14. 6. 2012
uzávěrka přihlášek: 24. 5. 2012
místo konání: Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu: 522/2012
poplatek: 750,- Kč

odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová

obsah workshopu: Představení návazné učební pomůcky – První čtení II., ukázky pracovních (čtecích) listů a čítanek vytvořených podle individuálních potřeb ţáka, prezentace různých způsobů práce s Prvním čtením a Hůlkovou písankou, shrnutí způsobů procvičování a metodických doporučení. Nové způsoby výuky matematických dovedností, orientace v oblasti kvantitativních vztahů, vyuţití dovedností, ke kterým výuka sociálních počtů směřuje. Ukázky „početnic“ vytvářených s ohledem na individuální potřeby jedince s MP. Výměna zkušeností, prezentace pracovních materiálů účastníků, vyhodnocení úspěšnosti výuky čtení s vyuţitím globální metody a psaní hůlkovým písmem /shrnutí z výzkumu, prezentace případových studií/ a sociálních počtů. Prezentace videozáznamů. Seminář je koncipován jako pracovní setkání pro pedagogické pracovníky, kteří jakýmkoliv způsobem pracují s dětmi s postiţením a vyuţívají globální metodu ve výuce čtení (příp. i mimo ni), či učební pomůcky První čtení a Hůlková písanka. Očekává se aktivní zapojení všech účastníků a jejich vzájemná výměna zkušeností. Účastníci si připraví prezentace (pracovní postupy, ukázky, videozáznamy) svých způsobů práce v oblasti výuky čtení, psaní a počtů.

Možnost přihlášení a více informací na www.ippp..cz