Seminář Sociální učení, čtení hůlkovým písmem, sociální počty I.

3. 1. 2013

Číslo programu: I31-03-12-131

Datum konání: 18. a 19. března 2013, 9.00 - 14.00

Místo konání: NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy

Počet hodin: 10 vyučovacích hodin

Lektor/lektoři: PhDr. Jana Pešková, Ph.D, Krista Hemzáčková

Organizační garant: Marcela Řeřábková, rerabkova@nidv.cz, tel.: 222 122 314, 775 571 661

Poplatek: 890,- Kč

Komu je program určen: pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, speciálním pedagogům,asistentům pedagoga

Popis programu: Stručný přehled nejčastěji používaných metod ve výuce čtení s důrazem na globální aanalyticko-syntetickou metodu. Výuka čtení s využitím globální metody, seznámení s metodou a učebnípomůckou První čtení, metodika výuky. Stanovení vývojové úrovně dovedností a schopností k rozlišovánízobrazených pojmů, slovní zásoba a úroveň porozumění řeči a následné stanovení vzdělávací strategie.Sociální čtení, sluchová syntéza slabiková a hlásková., tvarová představivost. Psaní hůlkovým písmem,seznámení s metodou a učební pomůckou Hůlková písanka, metodika výuky, ukázky pracovních listů,grafomotoriky. Prezentace případových studií a videozáznamů.Sociální počty –definice, sociálnídovednosti v této oblasti, vývojová hlediska rozvoje matematických schopností v předškolním věku,diagnostika –orientační vyhodnocení vývojové úrovně matematických schopností a dovedností,metodická doporučení. Ukázky pomůcek. Absolvent semináře by měl být schopen vytvářet čtecí listy ačítanky, pracovní listy pro nácvik hůlkového písma, individuální „početnice“, které respektují individuálnízvláštnosti, schopnosti a dovednosti jedince s MP.