Sociální čtení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem, sociální počty I. (Úvodní seminář)

28. 3. 2012

Sociální čtení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem, sociální počty I. (Úvodní seminář)

/Seminář je určen zájemcům z řad speciálních pedagogů, učitelů, vychovatelů a všech dalších pedagogických pracovníků, kteří pracují s dětmi s postižením./
lektorky: PhDr. Jana Pešková, Ph.D., Krista Hemzáčková

počet hodin: 9
termín: 5.–6. 4. 2012 – plně obsazen
místo konání: Nové Město nad Metují
kód programu: 509/2012
termín: 19.–20. 4. 2012

uzávěrka přihlášek: 2. 4. 2012
místo konání: Novoborská 372, Praha 9 – Prosek
kód programu: 510/2012

termín: 25. –26. 5. – plně obsazen
uzávěrka přihlášek: 2. 4. 2012
místo konání: ZŠ a MŠ Turkmenská, Vsetín
kód programu: 511/2012
poplatek: 1 000,- Kč

odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová

obsah semináře: Stručný přehled nejčastěji pouţívaných metod ve výuce čtení s důrazem na globální a analyticko-syntetickou metodu. Výuka čtení s vyuţitím globální metody, seznámení s metodou a učební pomůckou První čtení, metodika výuky. Diagnostika (stanovení vývojové úrovně) dovedností a schopností k rozlišování zobrazených pojmů, slovní zásoba a úroveň porozumění řeči a následné stanovení vzdělávací strategie. Sociální čtení (definice, kategorie uţivatelů). Sluchová syntéza slabiková a hlásková Tvarová představivost (hmatové vnímání). Psaní hůlkovým písmem, seznámení s metodou a učební pomůckou Hůlková písanka, metodika výuky, ukázky pracovních listů, rafomotorika (úchopy, napodobení grafických tvarů). Sociální počty – definice, sociální dovednosti v této oblasti, vývojová hlediska rozvoje matematických schopností v předškolním věku, diagnostika – orientační vyhodnocení vývojové úrovně matematických schopností a dovedností, metodická doporučení. Prezentace případových studií, vyhodnocení úspěšnosti výuky čtení s vyuţitím globální metody, psaní hůlkovým písmem (shrnutí z výzkumu) a ukázka sociálních počtů. Prezentace videozáznamů, ukázky pomůcek.

Absolventi semináře by měli být schopni vytvářet čtecí listy a čítanky, které respektují individuální zvláštnosti, schopnosti a dovednosti jedince s MP. Účastníci obdrží publikaci Možnosti využití sociálního učení u žáků na ZŠ speciální, která je annoncována na webu globální čtení. Možnost přihlášení a více informací na www.ippp..cz