SEMINÁŘ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V LOGOPEDII A PŘÍBUZNÝCH OBORECH

6. 4. 2015

Logopedická společnost Miloše Sováka

vás zve na celostátní logopedickou konferenci 22. května 2015

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 a 4 FRANCOUZSKÁ 56

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V LOGOPEDII A PŘÍBUZNÝCH OBORECH

Program konference :

 • 8:00 – 9:00 hodin prezence účastníků
 • 9:00 - 14:00 hodin odborný program
 • 14:00 – 17:00 hodin posezení u kávy

Součástí konference je prodej odborné literatury a pomůcek

Konferenční poplatek: 100,-Kč studenti a důchodci, 200,-Kč členové LSMS, 300,-Kč ostatní

Odborný program:

POHLED NA DRUHY A STUPNĚ PREVENCE V KONTEXTU RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - Pohled na prevenci v kontextu RVP PV (rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání).  Pohled je zacílen na diferenciaci mezi specifickou a nespecifickou formou prevence na primární úrovni. Budou přiblíženy cílové skupiny pro preventivní působení. Významným momentem bude přiblížení pojetí hodnocení efektivity preventivního působení.

 • PaedDr. Blanka HOUSAROVÁ, PhD. – absolventka PedF UK, studium logopedie, v současné době speciální pedagog a zástupce pro MŠ v CZŠ logopedické Don Bosco a speciální pedagog – logoped v SPC Zlíchov

EMOČNÍ ZRALOST - Emoční zralost z různých úhlů pohledu, zejm. emoční zralost pro vstup do školního vzdělávání.

 • PhDr. Jaroslav ŠTURMA - ředitel Dětského centra Paprsek a dlouholetý předseda, dnes místopředseda Českomoravské psychologické společnosti.Od roku 1991 působí na katedře psychologie Filozofické fakulty UK pro dětskou klinickou a poradenskou psychologii a dětskou psychologickou diagnostiku. V průběhu let publikoval a přednášel u nás i v zahraničí, autorsky se podílel na učebnici Dětské klinické psychologie.

PROBLEMATIKA DIAGNOSTIKY JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU – Příspěvek představí screeningovou testovou baterii "Diagnostika jazykového vývoje" (Grada 2014) a to s ohledem na její teoretické opory i obsah. Důraz bude kladem na popis jednotlivých úloh, které jsou součástí testového souboru: tedy úlohy pro hodnocení fonologických, lexikálních a gramatických schopností dítěte předškolního věku.

 • Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. - vystudovala psychologii a speciální pedagogiku (Mgr.) a pedagogickou psychologii (Ph.D.) na Pedagogické fakultě UK v Praze (1966-2001), v roce 2007 ukončila doktorské studium oboru Pedagogické psychologie na PedF UK v Praze. Přednáší a badatelské činnosti se věnuje na Fakultě humanitních studií UK v Praze a na Pedagogické fakultě UK v Praze. Ve výzkumu se věnuje otázkám raného vývoje gramotnosti a vývoje gramotnosti v raném školním věku, zejména významu fonologických dovedností pro rozvoj počátečního čtení a psaní, otázkám diagnostiky a intervencí v oblasti předpokladů pro rozvoj počáteční gramotnosti. V minulosti několikrát získala grantovou podporu pro vlastní výzkumu od Grantové agentury České republiky, z prostředů 7. Rámového programu EU a programu COST EU. V současné době realizuje výzumné projekty za podpory Grantové agentury ČR, programu COST EU, a Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze

MATERS - PŘEDSTAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO NÁSTROJE A POSTŘEHY Z PRAXE

 • Mgr. Markéta KICSEROVÁ HÁJKOVÁ – vystudovala FF UK, obor pedagogika se zaměřením na pedago-gické poradenství a sociální pedagogiku, následně si rozšířila specializaci na PedF UK v rámci rozšiřujícího specializačního studia speciální pedagogika. Od roku 2000 působila 8 let jako konzultant na Lince bezpečí. Od roku 2004 pracuje jako speciální pedagog v Pedagogicko psychologické poradně SK v Nymburce.

DYSLEXIE A GRAMOTNOST U LIDÍ S DYSLEXIÍ OD DĚTSTVÍ DO DOSPĚLOSTI – Příspěvek se věnuje rozvoji čtenářské gramotnosti od předškolního období. Seznamuje s možností jak řešit problémy dětí, kterým se nedaří čtení genetickou metodou. Poukáže na možnost využití webových stránek KamiNet při výuce žáků s poruchami učení od 2. do 9. ročníku základní školy. Představí knihy Život rytíře a Astronomie bez dalekohledu, jak a čím jsou zaměřené na dospívající jedince s dyslexií a rozvoj jejich čtenářské gramotnosti. To, že dyslexie je problémem celoživotní, ukáže na výsledcích mezinárodního projektu Literacy, včetně představení portálu, který si klade za cíl pomoci dospívajícím a dospělým jedincům s dyslexií, neboť v době digitalizace informací se snížená čtenářská gramotnost stává silným rizikovým faktorem pro kvalitu života v dospělosti.

 • PhDr. Kamila Balharová - Vystudovala obor speciální pedagogika (logopedie, psychopedie) a český jazyk pro 2. stupeň základních a zvláštních škol na PedF UP v Olomouci, rigorózní zkoušku ze speciální pedagogiky složila na PedF UK v Praze. Specializuje se na poruchy učení, vytváří pro žáky s poruchami učení webové stránky KamiNet, píše knihy, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost, přednáší na konferencích zabývajících se výukou žáků s dyslexií a dalšími poruchami učení a publikuje na dané téma. Je členkou mezinárodního odborného týmu Literacy, jako expert na adaptaci online nástrojů pro dospívající a dospělé jedince s dyslexií.

PREVENCE PORUCH POHYBOVÉHO APARÁTU U DĚTÍ – Seznámení s problematikou vývojových i získaných poruch pohybového aparátu u dětí předškolního věku a raného školního věku. Představení základních vyšetřovacích postupů pro kvalitní a včasnou diagnostiku poruchy vývoje pohybového aparátu. Možnosti fyzioterapie pro prevenci vzniku těchto poruch a také možnosti případné léčby.

 • Mgr. Kateřina Průchová - vystudovala magisterské studium fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu. V terapii funkčních poruch pohybového aparátu využívám především techniky založené na principu vývojové kineziologie.

KDY ZAČÍNÁ LOGOPEDIE? UČÍME SE OD KOJENCE – Všeobecně se zdůrazňuje lezení jako základ koordinace a rozvíjení všech složek vývoje včetně řeči. Ono to ale začíná mnohem dříve. Děti z mého pediatrického obvodu vám to ukáží.

 • MUDr. Věra Kleplová - absolventka UK fakulty dětského lékařství, lékař a lektor oboru Rehabilitace a fyzikální lékařství, trenérka gymnastiky, lektor České společnosti pro trénování paměti a Jogging, dlouhodobě práce ve všech částech pediatrické specializace, obvodní pediatr, Jesle, MŠ a školní služba, dětské a novorozenecké oddělení, autorka originální reflexní techniky- Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové®

GRAFOMOTORICKÁ STIMULACE U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU – Grafomotorika v PPP. Kdy je nutné začít záměrně stimulovat k rozvoji grafomotoriky. Vhodné činnosti pro děti před samotným nácvikem kreslení a psaní (jemná motorika). Pracovní návyky při kreslení. Nácvik úchopu. Uvolňovací cviky. Grafomotorické prvky a jejich nácvik

 • Mgr. et Mgr. Karla Zradičková Šafránková – vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Speciální pedagogika – psychologie a filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Psychologie. Od roku 2006 pracuje jako speciální pedagog a psycholog v pedagogické poradně SK v Nymburce

RANÁ PÉČE U DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM - Raná péče je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte raného věku s ohroženým vývojem, tělesným či kombinovaným postižením ve věku 0-7 let. Služba raná péče poskytuje: konzultace v rodině, podporu psychomotorického vývoje dítěte, vizuomotorické koordinace, podporu komunikace, pomoc při výběru předškolního nebo školního zařízení, sociálně – právní poradenství a podporu jednání s úřady. Je uskutečňována formou terénní péče, tj. přímo v rodině, případně ambulantně.

 • PhDr. Radka Jiroušková - absolovent UK obor speciální pedagogika logopedie, psychopedie a TV , zakladatelka zakládání alternativní školy při DÚSP v Tloskově, spolupracovnice Centra pro děti s DS Praha- Štíbrova, praxe na dále ZŠ a ZŠ speciální, dnes vedoucí služeb rané péče a sociální rehabilitace Centrum sociálních služeb Tloskov, lektor Kurzu pro pracovníky v sociálních službách, vede intervize Bazální stimulace, dlouhodobě se věnuje podpoře lidí s MP v oblasti sportu.

PRAKTICKY DO ŽIVOTA...! -  prezentace nové sady učebních materiálů vytvořené na míru pro žáky Praktické školy dvouleté.

 • Mgr. Markéta Hujerová - 18 let pracuje s dětmi s postižením, začínala jako vychovatelka a po zahájení studíí speciální pedagogiky na Univerzitě Hradec Králové se věnuje profesi učitelky. V současné době má za sebou 7 let praxe zástupkyně ředitelky v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. Podílí se na tvorbě unikátních učebních materiálů, které vznikají ve škole SVÍTÁNÍ.
 • Bc. Markéta Štěpánková - vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současné době pracuje jako vedoucí učitelka v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. v Pardubicích. Podílí se na tvorbě unikátních učebních materiálů, které vznikají ve škole SVÍTÁNÍ.

Během konference bude možné zakoupit občerstvení, které pro účastníky připraví Kavárna a pekárna Slunce z Centra služeb Slunce všem v Unhošti.

Po skončení odborného programu jste srdečně zváni na následné posezení u kávy. Vstupenky bude možné zakoupit v den konání konference u prezence.