Sociální učení s využitím Globální metody, psaní hůlkovým písmem,socilální počty I. (Úvodní seminář)

9. 1. 2013

Seminář je určen zájemcům z řad speciálních pedagogů, učitelů, vychovatelů a všech dalších pedagogických pracovníků, kteří pracují s dětmi s postižením.

lektorky: PhDr. Jana Pešková, Ph.D., Krista Hemzáčková

počet hodin: 9

termín: 11.–12. dubna 2013

uzávěrka přihlášek: 21. března 2013

místo konání: NÚV, Novoborská 372, 190 00 Praha 9

kód programu: 505/2013

poplatek: 1 000,- Kč

odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová

obsah semináře: Stručný přehled nejčastěji používaných metod ve výuce čtení s důrazem na globální a analyticko syntetickou metodu. Výuka čtení s využitím globální metody, seznámení s metodou a učební pomůckou První čtení, metodika výuky. Diagnostika (stanovení vývojové úrovně) dovedností a schopností k rozlišování zobrazených pojmů, slovní zásoba a úroveň porozumění řeči a následné stanovení vzdělávací strategie. Sociální čtení (definice, kategorie uživatelů). Sluchová syntéza slabiková a hlásková Tvarová představivost (hmatové vnímání). Psaní hůlkovým písmem, seznámení s metodou a učební pomůckou Hůlková písanka, metodika výuky, ukázky pracovních listů, grafomotorika (úchopy, napodobení grafických tvarů). Sociální počty definice, sociální dovednosti v této oblasti, vývojová hlediska rozvoje matematických schopností v předškolním věku, diagnostika  orientační vyhodnocení vývojové úrovně matematických schopností a dovedností, metodická doporučení. Prezentace případových studií,vyhodnocení úspěšnosti výuky čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem (shrnutí výzkumu) a ukázka sociálních počtů. Prezentace videozáznamů, ukázky pomůcek.

Absolventi semináře by měli být schopni vytvářet čtecí listy a čítanky, které respektují individuální zvláštnosti, schopnosti a dovednosti jedince s MP.