Možnosti využití sociálního učení při práci s žáky v ZŠ speciální

Jana Pešková, Krista Hemzáčková

Vydal Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Publikace je věnována sociálnímu učení v oblasti základního trivia. Metodicky je zde zpracováno sociální čtení, psaní hůlkovým písmem a sociální počty. Každé oblasti je věnována samostatná část publikace. Každá tato část je vždy uvedena teoretickými východisky, které charakterizují jednotlivou oblast sociálního učení. Následuje kapitola věnovaná nutným předpokladům pro její zvládnutí a také, jakým způsobem lze tyto potřebné schopnosti diagnostikovat, a pokud u žáka nejsou dostatečně rozvinuty, jak je nacvičovat. Tuto kapitolu považujeme za klíčovou, protože častou příčinou neúspěchu ve výuce bývá nedostatečné nebo nesprávné stanovení aktuálních schopností žáka a následně nevhodně nastavená výuková strategie.
Další kapitolu tvoří praktická část metodiky, která popisuje metodický postup čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem a sociálních počtů, představuje vydané učební pomůcky /v případě čtení a psaní/. Metodický postup je doplněn fotodokumentací, která charakterizuje jednotlivé etapy výuky a názorně představuje různé způsoby práce s učebními pomůckami i s jednotlivými metodickými postupy.
Publikace je možno zakoupit v IPPP.

Možnosti využití sociálního učení při práci s žáky v ZŠ speciální

Menu

Sponzor